Dňa 03.07.2018 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. v Kaštieli v Snine.

Na zasadnutí prebehli voľby:

  • členov mandátovej a volebnej komisie;
  • členov návrhovej komisie;
  • členov predstavenstva;
  • predsedu MAS;
  • podpredsedov MAS;
  • členov dozornej rady.

Aktuálny prehľad členov si pozrite na tomto linku: Organizačná štruktúra

Bola predstavená smernica “per rollam” č.1/2018.
Jedná sa o postup elektronického hlasovania v prípade, že je potrebné prerokovať jediný bod a zvolanie Valného predstavenstva by bolo neefektívne.

Boli poskytnuté aktuálne informácie o MAS Pod Vihorlatom:

  • predstavenie činnosti kancelárie MAS za prvý polrok 2018;
  • možnosti komunikácie a propagácie na web stránke MAS;
  • prehľad podaných Žiadostí o Nenávratný Finančný Príspevok;
  • prezentácia odbornej exkurzie a príklady dobrej praxe.
Categories: Aktuality