Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

 • Program 1 “ŠPORT”
 • Program 2 “Kultúra”
 • Program 3 “Sociálne služby”

Úplné znenie výzvy:

Program 1 “ŠPORT”

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu
Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky – bežné (neinvestičné) výdavky – schvaľovanie žiadostí o pridelení / nepridelení dotácie spadá výlučne do pôsobnosti Z PSK/predsedu ZPSK
  Je súčasťou Podprogramu 1.4, nevyhlasuje sa.
 • Podprogram 1.4 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Šport pre všetkých
  – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.
  Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.

Program 2 “KULTÚRA”

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu
Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK doma aj v zahraničí.

Program 3 “SOCIÁLNE SLUŽBY”

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu
Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, budovanie alebo certifikácia systému manažérstva podľa niektorej medzinárodne uznávanej normy a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru..

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: 15. februára 2019

Viac informácií nájdeta na web stránke PSK:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2019/vyzva-psk2019.html

Categories: Aktuality