Názov projektu:
Financovanie chodu MAS

Výška Nenávratného Finančného Príspevku: 139 358,06 EUR
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný popis projektu:
Projekt financovania chodu MAS Pod Vihorlatom v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom, resp.
jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v regióne pod Vihorlatskými vrchmi miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora. Manažovanie činnosti tejto komunite v súlade s princípmi CLLD a
realizácia úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou stratégiou miestneho rozvoja.

Prostredníctvom realizácie projektu sa dosiahne naplnenie strategického cieľa vytýčeného v stratégii komunitou vedeného miestneho rozvoja MAS,
a to najmä zvýšenie atraktívnosti územia prostredníctvom zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu, vytvorenie kvalitného priestoru
na podporu podnikania a podporu miestneho a kultúrneho potenciálu s dôrazom na vytvorenie udržateľnej kvality životného prostredia a podpora
zamestnanosti a udržateľnosti rastu zamestnanosti v území.

Názov projektu: Financovanie chodu MAS
Kód projektu: 302051N428
Kód Výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolfinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecfický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Trvanie projektu: 01/2018 – 10/2019

Stiahnuť pdf verziu