05-04-2017

Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)

I. Zistenia v postupoch verejného obstarávania podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní

 • stanovenie podmienok nad rámec zákona – v rámci súťažných podkladov VO bolo pre
  „Finančné a ekonomické podmienky“ účasti stanovené preukazovanie neprimerane vysokého ročného obratu – diskriminácia uchádzačov (§27 ods.1 písmeno d) ZVO stanovuje: požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku;
 • predkladanie nadhodnotených zákaziek;
 • pri overovaní VO podprahovej zákazky – neoprávnené požadovanie nadhodnotenej zábezpeky od uchádzačov za účelom zabezpečenia viazanosti ich ponuky – porušenie §36, ods.1 ZVO, zároveň diskriminácia potencionálnych uchádzačov;
 • nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk najmenej trom potencionálnym záujemcom;
 • stanovenie podmienok vo výzve na predkladanie cenových ponúk nad rámec zákona – v rámci súťažných podkladov VO boli podľa bodu „Technická alebo odborná spôsobilosť“ požadované referencie z predchádzajúcich 5 rokov, pričom minimálne tri zákazky mali byť nad vo výške predpokladanej zákazky – diskriminácia potencionálnych uchádzačov;
 • nadhodnotené ceny položiek a nesprávny postup VO – nesúlad nákladových položiek medzi projektovou dokumentáciou a výkazom množstiev v priebehu verejného obstarávania a neprimerane vyššie ceny tovarov a služieb voči trhovým cenám;
 • nekompletná dokumentácia VO – chýbajúce doklady:
  – doklad o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk,
  – identifikácia záujemcov, ktorí podali žiadosť o zaslanie súťažných podkladov,
  – identifikácia uchádzačov, ktorí požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov a kedy,
  komu bola zaslaná odpoveď,
  – identifikácia uchádzačov, ktorým bolo zaslané oznámenie o otváraní obálok časti
  “Kritériá”,
  – doklad o tom, kedy boli VO zaslané jednotlivé ponuky,
  – doklad o zaslaní zápisnice z otvárania časti ponúk “Kritériá”,
  – doklad o zaslaní oznámenia o vylúčení s odôvodnením,
  – doklad o zaslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
  – doklad oprávňujúci dodávať tovar, poskytovať služby v zmysle predmetu obstarávania,
  – vyjadrenia bánk, zdravotných poisťovní v zmysle §26, ods. 1c) ZVO;
 • výber uchádzača na základe preferencií a dobrých skúseností, čo je nesplnenie podmienky
  najnižšej ceny a ekonomicky najvýhodnejšej cenovej ponuky – porušenie §31, ods.1. písm. j – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov;
 • obstarávateľ požadoval od uchádzačov doklady nad rámec dokumentácie, ktorá nebola
  vymedzená vo výzve na predkladanie cenových ponúk;
 • verejný obstarávateľ (ktorý má povinnosť zaslať Výzvu na predkladanie ponúk po jej zverejnení minimálne trom potencionálnym záujemcom) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk po jej zverejnení žiadnemu potencionálnemu záujemcovi alebo iba dvom potencionálnym uchádzačom – porušenie §99 ods. 5 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní;
 • obstarávateľ/žiadateľ vyhodnotil ponuku potencionálneho uchádzača ako víťaznú napriek
  tomu, že v čase podania cenovej ponuky uchádzač nepredložil platný doklad, ktorým by
  preukázal vykonávanie predmetnej činnosti;
 • identifikácia podpisu neoprávnenou osobou – jednotlivé verzie Zmluvy o dielo a jej dodatky
  neboli podpísané jednou osobou, prípadne oprávnenou osobou podpisovať príslušné
  dokumenty.

II. Zistenia v postupoch obstarávania podľa Usmernenia PPA č. 7/2016 k obstarávaniu
tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

 • predkladanie nekompletnej dokumentácie k obstarávaniu:
  – zápisnice z vyhodnocovania cenových ponúk;
  – čestné vyhlásenia ku konfliktu záujmov štatutára a členov komisie;
  – čestné vyhlásenie, že dodávateľ nie je konkurze alebo v likvidácii;
  – doklad oprávňujúci dodávať tovar, poskytovať služby v zmysle predmetu obstarávania;
  – referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb;
  – doklady preukazujúce prevzatie výzvy na predkladanie cenový ponúk;
 • predkladanie dokumentácie s chybami:
  – doklady bez podpisov oprávnených osôb a pečiatky;
  – chýbajúce dátumy prevzatia výzvy, predkladania ponúk;
 • nadhodnotené ceny položiek – neprimerane vyššie ceny tovarov a služieb voči trhovým cenám
Categories: faq